Lapsiystävällinen oikeus

150720121097 (1)

Lapsiystävällinen oikeus oli oikeusministeriön vuonna 2010 käynnistämä oikeushanke. Hankkeen tarkoituksena oli luoda lapsen edun huomioon ottava sekä samalla nopea ja tehokas sovittelumenettely lapsen asioiden käsittelemiseksi tuomioistuimessa. Tavoitteena oli vähentää pitkiä ja rasittavia huoltoriitaoikeudenkäyntejä ja niissä käytettävää sosiaalitoimen olosuhdeselvitystyötä, jonka hankkiminen usein pitkittää jo entuudestaan pitkää oikeusprosessia. Hanke mukaili Norjassa käytettyä ns. follo-oikeudenkäyntiä, jossa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevassa oikeudenkäynnissä käytetään apuna perhe- ja lapsiasioiden asiantuntijoita (ei-juristeja).

Legal Loungen perustajaosakas Marja Välilä kirjoitti aiheesta Kiddo-lehteen jo vuonna 2014. Follo-oikeudenkäyntiä mukaileva follo-sovittelu oli tuolloin kokeilussa yhdessätoista tuomioistuimessa ympäri Suomea. Hallitus luovutti 14.11.2013 eduskunnalle esityksen, jossa esitettiin tämän asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun valtakunnallistamista lakimuutoksilla. Esityksen tavoitteena oli saada follo-sovittelun mahdollistavat lakimuutokset voimaan toukokuussa 2014, josta lähtien follo-sovittelu onkin ollut käytössä valtakunnallisesti.

Suomessa nykyään käytössä oleva ns. follo-sovittelu eli asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäynnistä erillinen lapsen asioihin keskittyvä sovittelumenettely, jossa sovittelijana toimii tähän tarkoitukseen koulutettu sovittelijatuomari ja sovittelijan avustajana sosiaalityöntekijä tai muu asiantuntija (usein psykologi), jonka tehtävänä vanhempien avustamisen lisäksi on varmistaa lapsen edun toteutumista prosessissa ja päätöksenteossa. Sovitteluistunto on välittömämpi ja vapaamuotoisempi kuin oikeudenkäynti ja pyrkii nimenomaan lapsen edun mukaisen sovinnon saavuttamiseen.

Sovittelussa on sovittelijan (tuomari) ja psykologin tai sosiaalityöntekijän lisäksi usein paikalla vanhempien omat oikeudelliset avustajat, joiden tehtävänä on avustaa omaa päämiestä sovinnollisen ratkaisun löytämisessä. Yleensä kaikki keskustelut käydään niin, että molemmat vanhemmat ovat paikalla, mutta tarpeen tullen sovittelija ja asiantuntija voivat keskustella myös vanhempien kanssa erikseen ns. erilliskeskusteluissa. Legal Loungen lakimiehet hoitavat huoltoriitoja ja ovat vuosittain mukana myös lukuisissa sovitteluissa. Asiakkaamme ovat kokeneet, että sovittelussa heitä kuunnellaan eivätkä he jää vaikeassa riitatilanteessa yksin.

Oikeusministeriön internetsivuilta löytyvät tulokset ennen lakimuutosta tehdystä sovittelukokeilusta. Jo pelkästään sen aikaiset tulokset olivat kannustavia: “Kahdessa vuodessa kokeilukäräjäoikeuksissa tuli vireille yli 600 huoltoriitasovittelua. Varsinaiseen sovitteluun edenneissä asioissa 77 prosentissa saavutettiin joko kokonaissovinto (62 %) tai osasovinto (15 %). Sovittelu vähensi sosiaalitoimelle tehtyjä selvityspyyntöjä kokeilua edeltäneeseen aikaan verrattuna.”

Mikäli olet huoltoriidan osapuolena tai sinulla on kysyttävää lasten huoltoon tai muihin perheoikeudellisiin asioihin liittyen, ota yhteyttä Legal Loungeen. Etsimme yhdessä parhaan ratkaisun juuri teidän tilanteeseenne. Ensisijaisesti sovintoon pyrkien, mutta tarvittaessa oikeuskäsittelyssä avustaen.

Älä jää tilanteessa yksin, äläkä ainakaan tee hätiköityjä ratkaisuja painostuksen alaisena. Tutki asiaa rauhassa ja rehellisesti joka katsantokannalta, ja ensisijaisesti lapsen etu huomioiden. Oikeudellista apua kannattaa kysyä hyvissä ajoin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tämän artikkelin pääasiallinen sisältö on julkaistu myös englanninkielisenä internetsivuillamme.